Tłumaczenia na angielski
tanie tlumaczenia angielski opinie o tłumaczeniu tłumacz angielskiego świdnica Tłumaczenia pisemne fitness świdnica
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody firmy Frogtranslation jest zabronione.

Biuro tłumaczeń Frogtranslation działa na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Tłumaczenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, pocztową, bądź wysyłką kurierską.


Oceń nasze biuro tłumaczeń
4.5 stars
Ocena: 4.5 Głosy: 82

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia prawnicze z języka angielskiego na polski z języka polskiego na angielski.

Niektóre obszary tłumaczeń tekstów prawniczych, sądowych:

 • tłumaczenia umów cywilnoprawnych,
 • tłumaczenia pozwów, pism procesowych,
 • tłumaczenia interpretacji wyroków i orzeczeń sądowych,
 • zapłaty kaucyjnej, ochrony patentowej, gwarancji, weksla, umowy wekslowej, cesji, zastawu, protestu,
 • wydania oświadczenia woli, wykonania zapisu sądowego, analizy prawnej, zawiadomienia o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu,
 • zatwierdzenia porządku obrad, decyzji, bilansu, zawiadomienia o doręczeniu, o odbiorze,
 • tłumaczenia pełnomocnictwa, oświadczenia, zaświadczenia, ugody, listu intencyjnego, danych uzupełniających stron lub pełnomocników,
 • porozumienia, aktu prawnego, odpowiedzi na pozew, pisma zawierającego wnioski dowodowe, pozwu, pozwu wzajemnego,
 • sprzeciwu od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, protestu, odwołania, powołania, wyroku sądowego, postanowienia Sądu,
 • wniosku, zażalenia, zasądzenia alimentów, windykacji, testamentu, upoważnienia, umocowania stron, wniosku, zasądzenia zapłaty,
 • nakazu płatniczego, klauzuli wykonalności, zabezpieczenia bankowego, nakazu komorniczego, pełnomocnictw, dokumentów rejestrowych,
 • wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, tłumaczenia świadectwa niekaralności, uchwały wspólników, uchwał Zarządu, uchwaly Radu Nadzorczej,
 • aktów założycielskich Spółki, dokumentów rejestrowych, z zakresu obrotu gospodarczego, weksla, weksli, czeków, akcji, obligacji,
 • pożyczki, kredytu, zobowiązania, ofert, przetargów, aukcji, factoringu, aktu przeniesienia własności, franchisingu, warunków umownych,
 • studium wykonalności, egzekucji, umorzenia udziałów, wykonania układów zbiorowych pracy, uregulowania roszczeń,
 • windykacji należności, współwłasności, postępowania przygotowawczego, postępowania wyjaśniającego, wszczęcia kroków zapobiegawczych,
 • zaświadczenia o niekaralności, odmownych wszczęcia postępowania, wyłączenia arbitra, biegłego, sędziego,
 • zarzutów wobec niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia spłaty, odrzucenia spadku, sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty,
 • sprzeciwu wobec postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania, umorzenia pożyczki, środków trwałych,
 • o przetargu, o przyjęciu oferty, o zbyciu przedsiębiorstwa, zwolnienia od kosztów sądowych,
 • odpowiedzialności darczyńcy z tytułu niewykonania umowy, karnej, karno-administracyjnej, konstytucyjnej,
 • kontraktowej, łącznej, majątkowej, materianej, regulaminowej, wezwania do wydania przedmiotu sporu,
 • przyjęcia spadku, tłumaczenia przekazania darowizny, dotacji, intercyzy, spadku, zapisu spadkowego,
 • na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego; tłumaczenie zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego;
 • tłumaczenie zaświadcza zawarcia małżeństwa. tłumaczenie metryki, dokumentu urodzin, pochodzenia, poświadczenia obywatelstwa itp.
 • warunkowego umorzenia wierzytelności, tłumaczenia poświadczenia notarialnego, aktu oskarżenia, zeznań świadka,
 • przesłuchania świadka, oskarżonego, podejrzanego, uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gwarancji,
 • rękojmi za wady dzieła, roszczenia alimentacyjnego, roszczenia majątkowego, roszczenia alternatywnego, roszczenia o odszkodowanie,
 • roszczenia o płacę, roszczenia pracowniczego, roszczenia pieniężnego, roszczenia płacowego, prawne, uchylenia się od skutków prawnych,
 • uprawomocnienia się wyroku, tłumaczenia aktu założenia spółki, tłumaczenie umowy spółki, tlumaczenie aktu utworzenia spółki,
 • powołania przedsiębiorstwa, żądania zwrotu, ochrony praw autorskich, arbitrażu, tłumaczenia powództwa o ustalenie prawa,
 • tłumaczenia dokumentów kredytowych,
 • Raport danych o imporcie, eksporcie, inwestycjach, głównych odbiorcach i dostawcach,
 • ocenie zdolności kredytowej i wypłacalności firmy, zalecanym poziomie kredytu kupieckiego.
 • Raporty z analizą wskaźnikową
 • powiązania kapitałowe czy historia działalności firmy.
 • Tlumaczenie przysięgłe dowodu osobistego
 • tłumaczenie paszportu
 • tłumaczenie dla Urzędu Stanu Cywilnego
 • Tlumaczenie dla Urzędu do spraw Cudzoziemców
 • tłumaczenie decyzji USC
 • tłumaczenie legitymacji
 • tłumaczenia decyzji i zaświadczeń administracyjnych,
 • tłumaczenia polis ubezpieczeniowych,
 • zaświadczenia o niekaralności KRS, zaniechania czynności prawnych, ustalenia stron postępowania sądowego,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej, skryptu dłużnego, orzeczenia o winie, ustalenia sankcji karnych,
 • odstąpienia od umowy, wygaśnięcia umowy, rozwiązania umowy, uchylenia się od skutków prawnych,
 • uznania odpowiedzialności solidarnej, deliktowej, cywilnej, cywilnoprawnej, określenia czynności naprawczych,
 • wykonania zobowiązań ofertowych, tłumaczenia oferty przetargowej, wniesienia wadium, wpłaty kaucji,
 • tłumaczenia dokumentów przetargowych,
 • tłumaczenia świadectw szkolnych,
 • Informacji o potencjale i wiarygodności partnera handlowego. tłumaczenie raportów oceny zdolności kredytowej.
 • tłumaczenie raportów nt. doświadczeń windykacyjnych, rejestrów dłużników, wierzytelności wystawionych na sprzedaż,
 • terminowego regulowania zobowiązań (ocena płatności). tłumaczenie informacje o ryzyku kredytowym.
 • tłumaczenie raportów nt. sytuacji kontrahenta (aktualna sytuacja finansowa, zwyczaje płatnicze, skala i możliwości współpracy, historia, referencje).
 • tłumaczenia Raportów dotyczący bezpieczeństwa transakcji handlowych. tłumaczenia raportu nt. wiarygodności partnerów handlowych.
 • tłumaczenie metryki urodzenia
 • tłumaczenie dowodu osobistego
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • tłumaczenia aktów cywilno-prawnych
 • tłumaczenie pieczęci urzędowej
 • tłumaczenia adnotacji urzędowych
 • tłumaczenie oświadczenia osób zamierzających zawrzeć związek małżeński o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
 • tłumaczenie oświadczeń składanych przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym;
 • tłumaczenie przysięgłe na miejscu
 • cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza przysięgłego;
 • tłumaczenie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • tłumaczenia wniosków, zaświadczeń, formularzy i wiele innych,
 • tłumaczenia aktów prawnych.
 • Raporty z wizytacji badanego podmiotu
 • dane rejestrowe oraz szczegółowy opis obserwacji.
 • Informacje nt. otoczenia firmy, jej lokalizacji, oszacowanej powierzchni, zakresu faktycznie prowadzonej działalności,
 • tłumaczenie aktu urodzenia (metryka)
 • Tlumaczenie aktu zgonu, śmierci
 • tłumaczenie aktu małżeństwa, ślubu
 • tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności
 • tłumaczenie lekarskiego świadectwa zgonu
 • Tlumaczenie przez tłumacza przysięgłego
 • powództwa o zwrot rzeczy, powództwa o wykonanie umowy, powództwa o zasądzenie kwoty pieniężnej,
 • powództwa o ochronę praw autorskich, powództwa o rozwód, pozwu wzajemnego, pozwu o unieważnienie,
 • pozwu o rozwód, o świadczenie, orzeczenia sądowego, przeniesienia praw, regulaminu, rozporządzenia, dekretu,
 • tłumaczenie nadania dziecku imienia i nazwiska
 • tłumaczenie decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • tłumaczenie poświadczenia zmiany nazwiska małoletniego dziecka
 • tłumaczenie odpisów skróconych aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
 • wydanych przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia
 • tłumaczenie odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
 • Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, tlumaczenie oryginalnego odpisu orzeczenia wraz z urzędowym poświadczeniem przysięgłym i pieczęcią tłumacza na język polski
 • tłumaczenie odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa; tlumaczenie prawomocnego orzeczenia sądu
 • tłumaczenie aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów); tłumaczenie dokumentu poświadczającego prawomocne postanowienie sądu
 • zezwalające na zawarcie małżeństwa; tłumaczenie dla cudzoziemca dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
 • prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu;
 • tłumaczenie dokumentów tożsamości narzeczonych; tłumaczenie dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej;
 • memorandum, memo, dyspozycji, wytycznych, zaleceń, klauzuli wykonalności, zażalenia od wyroku, odwołania,
 • uchylenia postanowienia, apelacji, przeniesienia praw i obowiązków, zniesienia odpowiedzialności,
 • testamentowego, ustanowienia zastępstwa procesowego, ustalenia przedstawicielstwa sądowego, procesowego,
 • postępowania ugodowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla urzędów,
 • kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, adwokatów z urzędu,
 • zrzeszeń, związków, doradców podatkowych, fundacji, towarzystw, sądu, klientów firmowych i prywatnych.
 • tłumaczenie raportów handlowych odnoszących się min. do. transakcji krajowych oraz zagranicznych.
 • Raporty o nieruchomości raport o stanie prawnym nieruchomości badanej firmy.
 • widocznego oznakowania, zaobserwowanej liczby pracowników, środków transportu, urządzeń, towarów oraz innych danych uzgodnionych z Klientem itp.

Oferta tłumaczeń

 • Tłumaczenia naukowe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia literackie
 • Tłumaczenia informatyczne
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia korespondencji
 • Tłumaczenia zwykłe
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia patentów
 • Tłumaczenia budowlane
 • Tłumaczenia umów
 • Tłumaczenia reklamowe
 • Biuro Tłumaczeń Frogtranslation - Monika Dąbrowska (Matykiewicz) - Profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów na język angielski
  tel: 509-904-198 / e-mail: monika@frogtranslation.com - Prześlij swój tekst do wyceny. Przetłumaczenie go to nie problem.
  Jeżeli nie wiesz jak i gdzie przetłumaczyć jakiś tekst - zleć go mi. Tanie tłumaczenia tekstów angielskich to moja specjalność.


  Projekt i wykonanie: execute.pl